Memorandum o společném postupu při projednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816

Štítky:

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
a
Asociace center lékařské genetiky ČR
a
Sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB
dále jen „Signatáři“
vědomi si významu lékařské genetiky, která je jedním z nejperspektivnějších oborů medicíny zasahujícím stále významněji do většiny oblastí moderní medicíny, ve snaze o racionální zavedení nových technologií a řešení aktuální kritické situace ve financování lékařské genetiky, vyzývají poskytovatele zdravotních služeb v odbornostech 208 a 816 ke společnému postupu při dojednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816.

I.

Signatáři konstatují, že jejich společná snaha o kultivaci prostředí v oblasti autorských a sdílených kódů odbornosti 816 (laboratoř lékařské genetiky) z předchozích několika let nebyla úspěšná. Litujeme, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nevyslyšelo společnou nabídku odborné společnosti ČLS JEP a zástupců naprosté většiny poskytovatelů, a nepřijalo ani jeden z našich návrhů na úpravu vykazování v odbornosti 816, včetně doporučení zdravotním pojišťovnám pro zlepšení jejich revizní činnosti.

Přijetím „Vyhlášky 472/2012 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013“ došlo pouze k nepromyšlenému celoplošnému postižení laboratorního segmentu v odbornosti 816 nízkou hodnotou bodu namísto toho, aby byly úspory dosaženy racionalizací indikací a přijetím doporučených postupů, ke kterým byli ochotni přistoupit jak odborná společnost, tak poskytovatelé zdravotní péče v lékařské genetice sdružení v Asociaci center lékařské genetiky ČR a PRIVALABU.

Zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví ČR dlouhá léta, i přes upozornění ze strany SLG a ACLG, ignorují zcela flagrantní zneužívání systému veřejného zdravotního pojištění některými subjekty v odbornosti 816. Informace, které pronikají do médií, pouze potvrzují, že problém nárůstu výkonů v odbornosti 816 může být zapříčiněn i protiprávním jednáním.

II.

Za nynější situace signatáři nemohou pro rok 2013 přijmout společné závazné postupy pro vyšetřování v odbornosti 208 a 816, neboť podmínky úhrady jsou stanoveny tak, že neumožňují zajistit kvalitní péči. Signatáři se odmítají podílet na dalším poškozování poskytovatelů zdravotní péče v odbornostech 816 a 208. Signatáři upozorňují, že odbornost 816 je odborností nejvíce poškozenou regulačními opatřeními uvedenými ve Vyhlášce 472/2012Sb.

III.

Signatáři vyzývají Ministerstvo zdravotnictví k jednání ohledně revize úhrad v odbornosti 816 v roce 2013 a o novelizovaném sazebníku pro odbornost 816 na rok 2014, který je koncipován na hodnotu bodu 1,- Kč. Signatáři současně vyzývají Ministerstvo zdravotnictví ČR k přijetí celostátní koncepce screeningu vrozených vývojových vad a vzácných onemocnění s ohledem na nový vývoj v oblasti prenatální diagnostiky a Národní akční plán pro vzácná onemocnění (Usnesení Vlády č. 633 z 29. srpna 2012).

IV.

Signatáři upozorňují, že omezení v laboratorním segmentu lékařské genetiky, který pouze reaguje na požadavky doporučujících lékařů, povede v konečném důsledku pouze k omezení dostupnosti péče, což je zcela proti veřejnému zájmu.

V.

Signatáři podporují snahu některých poskytovatelů zdravotní péče v odbornostech 816, kteří se budou obracet na subjekty oprávněné podat návrh k Ústavnímu soudu na zrušení části výše zmíněné úhradové vyhlášky dle § 64 Zákona č. 182/1993 Sb. O ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů, neboť selektivní snížení úhrad není prakticky odůvodněno a zavádí „princip kolektivní viny“ celé odbornosti 816. V této souvislosti Signatáři upozorňují na to, že regulace cen musí při stanovení ceny zohlednit i možnost tvorby oprávněného zisku, absence čehož může vést k dotčení podstaty a smyslu základních práv, plynoucích z článku 26 Listiny základních práv a svobod.

Za signatáře,
JUDr. Matěj Stejskal
Předseda Asociace center lékařské genetiky ČR

RNDr. Jaroslav Loucký
Předseda PRIVALAB

Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
Předseda za Výbor SLG.cz

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.