Primární prevence vrozených vývojových vad

Vítejte na stránkách projektu Primární prevence vrozených vývojových vad. Některá z rizik těchto vad jsou totiž do jisté míry ovlivnitelná a dá se jím dobře předcházet. Má proto smysl se touto problemtikou podrobněji zabývat. V této části stránek obecně najdete řadu textů a dalších materiálů, které informují o možnostech prevence vrozených vývojových vad. V případě potřeby můžete uvedené autory projektu samozřejmě kontaktovat.

Poslání projektu

Cílem projektu je zpřístupnit laické veřejnosti informace o možnostech primární prevence vrozených vad ve srozumitelné podobě.

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s dalšími odborníky vytvořit informační portál věnovaný problematice možných rizikových faktorů, které mohou zvyšovat riziko vzniku vrozené vady.

Na tomto portálu jsou kromě výše zmíněných informací uvedeny i kontakty na spolupracující odborníky a jejich pracoviště.

Tyto cíle projektu vychází z dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století. Tento program představuje racionální, dobře strukturovaný model komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaný týmy předních světových odborníků z medicínských oborů a odborníků na zdravotní politiku.

Česká republika byla jedním ze signatářů programu Světové zdravotnické organizace - Zdraví pro všechny ve 21. století. Vláda schválila národní rozpracování tohoto programu. Jeden z konkrétních cílů je Cíl 3: Zdravý start do života. Tento cíl je dále definován takto: Do roku 2020 vytvořit podmínky, aby všechny narozené děti a děti předškolního věku měly lepší zdraví umožňující jim zdravý start do života. Součástí tohoto bodu jsou tyto úkoly Dílčí úkol č. 3. 1. Lepší přístup k prenatální a perinatální péči a Dílčí úkol č. 3. 3. Snížit podíl vrozených vad na úmrtnosti živě narozených dětí. Prvním bodem řešení je dílčí úkol 3.3.1: Zavedení programu primární prevence. Harmonogram prací zavedení programu primární prevence v ČR byl stanoven do roku 2010.

Autorský kolektiv

Editor

 • MUDr. Antonín Šípek, CSc.
  Národní registr vrozených vývojových vad
  Oddělení lékařské genetiky FTNsP, Praha
  Ústav obecné biologie a genetiky 3. LF UK, Praha
  Kontakt: registrvvv@vrozene-vady.cz

Autoři a recenzenti

 • MUDr. Vladimír Dvořák
  Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
  Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno
  Kontakt: ssgcr@ti.cz
 • Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
  Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
  Kontakt: petr.goetz@lfmotol.cuni.cz
 • prim. MUDr. Vladimír Gregor
  Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
  Oddělení lékařské genetiky FTNsP, Praha
  Kontakt: vladimir.gregor@ftn.cz
 • MUDr. Eva Králíková, CSc.
  Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha
  Centrum léčby závislosti na tabáku, III. interní klinika 1.LF UK a VFN, Praha
  Kontakt: eva.kralikova@lf1.cuni.cz
 • MUDr. Eva Maňáková
  CZTIS - Česká teratologická informační služba, 3. LF UK, Praha
  Kontakt: cztis@lf3.cuni.cz
 • MUDr. Antonín Šípek jr.
  Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
  Kontakt: antonin.sipek@lf1.cuni.cz
 • prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc.
  Společnost pro výživu
  Dětská poliklinika FN Motol, Praha
  Kontakt: petr.tlaskal@fnmotol.cz
 • MUDr. Josef Záhumenský, PhD.
  Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP
  Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
  Kontakt: zahumenj@fnb.cz

Web www.vrozene-vady.cz

Všechny zde uvedené materiály jsou se svolením MUDr. Antonína Šípka, CSc., převzaté z webu www.vrozene-vady.cz. Na tomto webu je naleznete i ke stažení ve formátu PDF.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.