Prohlášení výboru SLG ČLS JEP k emailové diskusi o náplni přednášek kursu IPVZ

Prohlášení výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k emailové diskusi o náplni přednášek kursu IPVZ

 1. Společnost lékařské genetiky je jako odborná společnost organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a činnost všech jejích členů i volených orgánů by proto měla směřovat k naplňování poslání této společnosti, tj. mimo jiné:
  • dbát o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usilovat o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost
  • vytvářet podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí
  • dbát na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.
 2. Formou této činnosti jsou dle § 3 stanov ČLS JEP mimo jiné:
  • pořádání a organizace vnitrostátních a mezinárodních vzdělávacích akcí
  • vykonávání poradenské a expertizní činnosti
  V kontextu proběhlé diskuze je třeba odlišovat vzdělávací akce organizované ČLS JEP a akce organizované jiným subjektem (např. IPVZ). Oprávněním výboru SLG je v rámci vykonávání poradenské  a expertizní činnosti poskytnout doporučení k odbornému programu vzdělávací akce pořádané jiným subjektem, je-li k tomu vyzván. Obsah takového doporučení je v souladu s v současnosti uznávanými vědeckými důkazy i s domácími a mezinárodními odbornými doporučeními. Další postup je potom na rozhodnutí pořádajícího subjektu.
 3. Podmínky pro výměnu informací, včetně kontroverzních témat, jsou vytvářeny na volně přístupných vnitrostátních i mezinárodních vzdělávacích akcích pořádaných SLG (kongresy, sympozia, konference atd.)

(Úplné znění dokumentů ČLS JEP viz http://www.cls.cz)

Plzeň dne 9. června 2009

23.6.2009 - Ivan Šubrt

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.