190 let od narození Johanna Gregora Mendela

Vážení kolegové,

chtěla bych se ve svém krátkém úvodu zmínit o trochu jiné než onkologické záležitosti.

Souvislost genetiky a onkologie je dnes nezpochybnitelná a tak by i na stránkách Klinické onkologie bylo dobré připomenout významné životní jubileum jednoho z největších velikánů naší vědy, který je známý a oceňovaný celosvětově.

Johann Gregor Mendel (1822-1884) se narodil před 190 lety 20. července v obci Hynčice. Vystudoval gymnázium v Opavě a v roce 1843 byl přijat jako novic do augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, kde přijal řeholní jméno Gregor. Teologické vzdělání dokončil v roce 1948 a dvouleté studium na Univerzitě ve Vídni v roce 1853. Od roku 1856 se začal věnovat svým experimentům s křížením rostlin a později i meteorologickým pozorováním.

Již v roce 1865 přednesl své výsledky pokusů a pozorování na zasedání Přírodovědeckého spolku v Brně, což bylo devět let po vydání Darwinovy knihy „O původu druhů“. O rok později vyšla jeho vědecká práce „Pokusy s rostlinnými kříženci“. Mendel na základě křížení hrachu a sledování potomstva popsal základní pravidla přenosu znaků, které dnes nazýváme třemi „Mendelovými zákony dědičnosti“ a které jsou základními pilíři přenosu genetických informací stále. Později na začátku 20 století byly jeho zákony znovuobjeveny, byly objeveny chromosomy jako nositelé genetických znaků, byla popsána rekombinace. V roce 1933 byly jako nositelé dědičné informace identifikovány chromozomy v jádře, obsahující DNA a proteiny a byla prokázána přítomnost RNA v cytoplasmě. Centrální dogma genetiky „DNA→RNA→protein“ bylo popsáno v roce 1941. V roce 1953 byla odhalena struktura DNA, dvojitá šroubovice, a v roce 1967 vyluštěn genetický kód. Do roku 2000 již byla „přečtena“ genetická informace několika stovek modelových organizmů a dokončena charakterizace genomu člověku na úrovni DNA sekvence.

Zkoumání DNA přineslo díky rychle se vyvíjejícím metodám molekulární biologie nesmírné množství nových poznatků, které využíváme ve všech oblastech medicíny. Sekvenační metody prožívají v posledních letech neuvěřitelný vývoj a urychlují získávání nových dat v takovém rozsahu, který by byl před pár lety nemyslitelný.

Genetické markery slouží k lepší klasifikaci onemocnění, možnosti personalizaci léčby, predikci úspěšnosti léčby i nežádoucích účinků. Genetické testování hereditárních nádorových onemocnění u pacientů a jejich příbuzných je významným přínosem pro predikci rizika onemocnění a předcházení předčasným úmrtím v těchto rodinám. Díky nové generaci sekvenování (NGS) se rychle objasňují nové genetické příčiny chorob, prohlubují se naše znalosti o biologických procesech při vzniku a vývoji nádorů a dozvídáme se, jak heterogenní jsou jednotlivé typy nádorů ale zároveň i jednotlivé buňky v nádoru samotném.

Za vznik a vývoj genetiky tedy poděkujme i Johannu Gregoru Mendelovi a oslavme 190 výročí jeho narození. V rámci programu MENDEL 190 se můžeme těšit na různé akce, které přibližují jeho život, práci a rozvoj genetiky (www.mendel190.cz) a které pořádá Masarykova univerzita, Mendlovo muzeum MU, Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina v Brně ve spolupráci s dalšími partnery. V Brně jsou pořádány každoročně unikátní přednášky světových vědeckých kapacit „Mendel lectures“ v Mendlově muzeu MU (www.mendellectures.muni.cz/2011-2012), přednášky o genetice pro veřejnost i další cykly přednášek v Dietrichsteinském paláci. Můžete se podívat do rodného domu v Hynčicích, oslavy budou i v obci Vražné.

Je to velká čest, že žijeme v zemi, jejíž rodák přinesl světu tak velký objev, který přispěl k rozvoji vědeckého oboru genetiky. Máme v naší zemi mnoho vědeckých pokračovatelů, kteří řeší složité problémy, posunují nás stále dopředu, a které je potřebné podporovat.

Za redakční radu Klinické onkologie
Doc. MUDr. Lenka Foretová PhD.

Tento text vyšel jako editoral v časopise Klinická onkologie, 2012, č. 2, s. 79. Můžete si ho stáhnout i ve formátu PDF například k vytištění.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.