Stanovisko výboru SLG k úhradě antenatálního screeningu vrozených vad

Stanovisko výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k „Stanovisku Asociace center lékařské genetiky ČR k úhradě antenatálního screeningu vrozených vad z 9. 9. 2011“

Po prostudování a diskuzi k výše uvedenému zaslanému dokumentu se výbor SLG domluvil na tomto stanovisku:

Je jen málo oborů lékařské praxe a výzkumu, které v rychlosti svého rozvoje mohou konkurovat novým poznatkům lékařské genetiky a související problematiky fetální medicíny v rámci interdisciplinárního oboru fetomaternální péče. Jestliže současný požadavek WHO na screeningové programy má tři body: zdravotní, etický a finanční, pak Asociací doporučený integrovaný screening ani jeden z nich nesplňuje. Po stránce zdravotní je jistě zásadně rozdílné, jestliže se ke zjištění závažné nebo dokonce infaustní prognózy plodu dostaneme v období do 15. týdne gravidity, než až kolem týdne dvacátého. Eticky je jistě zcela nesrovnatelné, jestliže má žena možnost požádat u ukončení těhotenství formou vyššího potratu, než intrauterinní fetocidou kolem 20. týdne. V neposlední řadě stojí hledisko ekonomické. Pro zdravotní pojišťovny jde téměř o třetinovou nákladovost na tzv. 1. trimestrální screening s jeho vysokou senzitivitou a více než pětinovou falešnou pozitivitou.

Z uvedených důvodů rozhodně není možno v České republice zakonzervovat stávající situaci, která jistě vyhovuje komerčním zájmům některých privátních pracovišť a odvolávat se na nedostatečné vzdělání vyšetřujících ultrasonografistů a nutné zavedení organizačních a legálních podmínek. Vše toto bylo v minulosti bezproblémově vyřešeno ve více evropských zemích ke spokojenosti těhotných žen. Každá z nich by měla mít nárok na základní péči, mezi kterou prenatální stanovení zdravotního stavu embrya a později plodu rozhodně je. Za této situace nabízet složitější, nákladnější a zdravotně rizikovější péči s tím, že ta jednodušší je nadstandard je jistě problematické.

Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami jde o jejich objektivní informaci a tam, kde se tato jednání uskutečnila, je proplácení 1. trimestrálního screeningu bez problémů se zdravotním a etickým profitem těhotných a jejich rodiny a finančním - plátci zdravotní péče. Propláceným standardem by měl být tedy 1. trimestrální screening a vše ostatní bráno jako nadstandard.

V Olomouci, 5. 10. 2011

Prof. Dr. J. Šantavý

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.