slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

28. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat do krásného historického města Tábora, kde se budou v tradičním termínu konat již 28. pracovní dny Dědičné metabolické poruchy. Přípravou letošního setkání byla pořadatelem konference, Sekcí biochemické genetiky Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP ve spolupráci s firmou Nutricia, pověřena Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Záštitu nad konferencí převzala 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Je pro nás potěšením a ctí, že můžeme v roce 2013 organizovat setkání českých a slovenských lékařů, genetiků, biochemiků, analytiků a vědců, kteří se věnují diagnostice a léčbě pacientů s dědičnými poruchami metabolismu. Hlavními odbornými tématy letošního setkání budou glykosylační poruchy, lysosomální onemocnění a zazní i novinky o diagnostických možnostech jednotlivých výzkumných a diagnostických center České a Slovenské republiky. Ze zahraničních hostů pozvání přijala dr. Stephanie Grünewald z Great Ormond Street Hospital v Londýně, která přednese přehledovou přednášku o onemocněních ze skupiny dědičných poruch glykosylace proteinů.

Těšíme se na setkání s vámi v Táboře a doufáme, že zde strávíme při odborném a společenském programu příjemné chvíle.

Za organizační výbor
Tomáš Honzík

Specializační kurzy a stáže IPVZ

Rádi bychom Vás pozvali na následující vzdělávací akce Katedry lékařské genetiky IPVZ:

 • 26.-27. 2. 2013 - Specializační kurz - Klinická genetika před atestací - povinný předatestační kurz pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě na atestaci, zaměřený na problematiku molekulární genetiky a cytogenetiky (program)
 • 5.-6. 3. 2013 - Specializační kurz - Pokroky lékařské genetiky - povinný předatestační kurz pro lékaře v přípravě na atestaci, zaměřený na aktuální problémy klinické genetiky a genetického poradenství, prenatální diagnostiku,
  reprodukční genetiku, onkogenetiku, molekulární genetiku a cytogenetiku (program)
 • 15.-19. 4. 2013 - Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice, určená pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě na atestaci, zaměřená na molekulárně genetickou diagnostiku vybraných chorob, multifaktoriální choroby, molekulárně-genetické a cytogenetické vyšetřovací metody, farmakogenetiku, prenatální diagnostiku, spojené s návštěvou laboratoří
 • 15. 5. 2013 - Specializační kurz - Psychologie genetického poradenství - povinný předatestační kurz pro lékaře v přípravě na atestaci zaměřený na psychologickou, etickou a právní problematiku genetického poradenství

Kaprasův den 2013

Jak jsme Vás již dříve informovali, ve středu 13. února 2013 se v Praze koná další Kaprasův den. Nyní Vám kromě programu přinášíme i další důležité informace.

Přílohy: 

Memorandum o společném postupu při projednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816

Štítky:

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
a
Asociace center lékařské genetiky ČR
a
Sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB
dále jen „Signatáři“
vědomi si významu lékařské genetiky, která je jedním z nejperspektivnějších oborů medicíny zasahujícím stále významněji do většiny oblastí moderní medicíny, ve snaze o racionální zavedení nových technologií a řešení aktuální kritické situace ve financování lékařské genetiky, vyzývají poskytovatele zdravotních služeb v odbornostech 208 a 816 ke společnému postupu při dojednávání změn úhrad v odbornostech 208 a 816.

Přílohy: 

Fellowship na European Human Genetics Conference 2013

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Vám nabízí možnost zajištění účasti (registrační poplatek, ubytování a cestovné) na letošní European Human Genetics Conference, která se koná 8.-11. června 2013 v Paříži na základě tzv. National Human Genetics Societies fellowship scheme ze strany ESHG. Díky této nabídce může SLG navrhnout jednoho účastníka z České republiky v souladu s níže uvedenými výběrovými kritérii.

Postřehy z 2. středoevropského sympózia o volných nukleových kyselinách v neinvazivní prenatální diagnostice

Při příležitosti 190. výročí narození J. G. Mendela bylo v Olomouci ve dnech 25.–26. 10. 2012 v Arcibiskupském paláci uspořádáno 2nd Central – Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non–Invasive Prenatal Diagnosis.

Akce byla uspořádána Ústavem lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FNOL pod záštitou děkana LF UP prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. a ředitele FNOL doc. Romana Havlíka, Ph.D.

Dopisy MZ ČR ohledně úhradové vyhlášky na rok 2013

V příloze naleznete dva dopisy SLG ČLS JEP:

 • Stanovisko Společnosti lékařské genetiky k návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů ze dne 29.11.2012 č.j.:44131/2012, DZP 3343/23
  (adresováno paní ing. Heleně Rögnerové, ředitelce Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním)
 • Stanovisko Společnosti lékařské genetiky a Asociace center lékařské genetiky k současnému návrhu Úhradové vyhlášky pro rok 2013 pro odbornost 816 laboratoř lékařské genetiky: odborné a ekonomické argumenty ze strany odborné společnosti a sdružení poskytovatelů
  (adresováno panu doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc., ministrovi zdravotnictví, a paní ing. Heleně Rögnerové, ředitelce Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním)

Kaprasův den 2013

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na další Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat 13. února 2013 v Praze pod záštitou děkana 1. LF UK. Místo konání bude upřesněno později, avšak s dostatečným předstihem.

Přihlášení k aktivní i pasivní účasti je stejně jako minulý rok možné pouze prostřednictvím online formuláře. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 10. ledna 2013. Délka sdělení bude upřesněna podle počtu příspěvků (předpoklad je 10 minut a 5 minut diskuse). Informujte laskavě své spolupracovníky; pozvánka je také vyvěšena na stránkách SLG.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Prezentace z kurzu pro revizní lékaře

Štítky:

Ve středu 20. listopadu 2012 v pražském hotelu ILF proběhl kurz Aktuální stav vybraných laboratorních oborů a problematika revizní činnosti určený pro revizní lékaře zdravotních pojišťoven. Program kurzu naleznete zde. Některé z prezentací si pak můžete stáhnout ve formátu PDF.

3. vědecké sympózium projektu EuroGentest

Projekt EuroGgentest2 si pro pořádání své již třetí valné hromady a zároveň vědeckého sympózia vybral Prahu. Sympózium se bude konat ve čtvrtek 7. a pátek 8. března 2013. Sympózium je otevřené pro všechny zájemce, nejen partnery projektu EuroGentest2. Je však nutná registrace a to nejpozději do 20. ledna 2013. Registrace je zdarma. Více informací s předběžnou verzí programu naleznete v příloze, nebo přímo na webu EuroGentestu.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.