slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Trendy v prenatální diagnostice - quo vadis?

Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci pořádanou Asociací center lékařské genetiky na téma Trendy v prenatální diagnostice. Konference se koná v pátek 20. a v sobotu 21. dubna 2012 v prostorách ČS VTS na adrese Novotného lávka 5, Praha 1. Záštitu nad konferencí převzal děkan 1. LF UK pan prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Můžete se těšit na přednášky Howarda Cuckla, Allana Thornhilla a Caroline Ogilvie.

Stanovisko výboru SLG k prohlášení ohledně prenatálního neinvazivního vyšetřování morbus Down z mateřského séra

Stanovisko výboru Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP k prohlášení RNDr. Jaroslava Louckého z Imalabu (Zlín) z 15. 11. 2011 na serveru Novinky.cz, týkajícího se prenatálního neinvazivního vyšetřování morbus Down z mateřského séra

12. Kaprasův den

Dovolujeme si Vás pozvat na 12. Kaprasův den, který se koná ve středu 15. února 2012 pod záštitou děkana 1. LF UK prog. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. Jde o již tradiční akci Sekce ambulantních genetiků Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. Místem konání je tentokrát Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, U Nemocnice 3, Praha 2.

Program bude již tradičně zaměřen na všechny oblasti klinické genetiky (genetické poradenství, syndromologie, cytogenetika, molekulární genetika, etika, legislativa atd.). Délka přednášek se předpokládá na 10 minut včetně diskuse.

Přihlásit se k aktivní i pasivní účasti budete moci prostřednictvím online formuláře. Účast je i nadále zdarma, registrace pro pasivní účastníky byla tentokrát zvolena proto, abychom už v předstihu alespoň zhruba znali počet účastníků. Uzávěrka přihlášek pro aktivní účast byla posunuta na 20. ledna 2012.

Vladimír Gregor

Kurz Genetika v moderní medicíně

Štítky:

Zveme zájemce na kurz celoživotního vzdělávání Genetika v moderní medicíně. Tento kurze je zároveň i specializačním kurzem. Kurz se koná v pondělí 14. listopadu 2011 v hotelu Ilf (Budějovická 15, Praha 4). Bližší informace, včetně programu kurzu, naleznete v příloze.

1. českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu

V sobotu 12. listopadu 2011 se ve Fakultní nemocnici v Motole koná 1. ročník konference Českomoravský den syndromu fragilního X chromosomu. Tuto akci pořádají Centrum hereditárních ataxií při FN Motol, Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, občanské sdružení Fragilní X a nadační fond Synesis. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

XV. celostátní konference DNA diagnostiky

Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám jménem organizačního výboru připomenul letošní již XV. celostátní konferenci DNA diagnostiky, která se uskuteční již za měsíc v Praze ve čtvrtek 24. a pátek 25. listopadu 2011. Pokud máte zájem se konference zúčastnit a to ať už pasivně, nebo aktivně, prosíme o co nejrychlejší registraci, nejpozději však do pondělí 31. října 2011. Do stejného data prosíme i zaslání abstrakt Vašich příspěvků. Další informace naleznete na dna2011.slg.cz.

Psychologie a etika genetického poradenství

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz Psychologie a etika genetického poradenství, který pořádá Katedra lékařské genetiky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Kurz je naplánován na středu 2. listopadu 2011. Místem konání bude hotel ILF v Praze (Budějovická 15). Bližší podrobnosti, včetně programu, naleznete v přiloženém programu. K účasti se můžete také přihlásit přímo na webu www.ipvz.cz.

Váš názor na genetické databáze

Milé kolegyně a kolegové,
promiňte mi, že se Vás pokusím obtěžovat několika otázkami týkajícími se návrhu na vytvoření databáze genotypů pacientů, kteří byli vyšetřeni pro nějakou dědičnou chorobu. Na jedné straně překotný vývoj technologií používaný v genetické diagnostice a na druhé problémy s úhradami této činnosti vyvolávají potřebu zamyslet se nad založením takové databáze, pochopitelně vhodně zabezpečené. Při stále se zvyšujícím a občas i logickém tlaku na ekonomičnost genetického testování by existence takové databáze vyřešila problémy se zbytečným opakováním vyšetření, které již bylo, třeba jinde, provedeno.

Podstatný by byl přínos pro pacienty, protože výsledky vyšetření uložené v databázi by byly, v případě potřeby, dostupné okamžitě a nikoliv až za dobu nezbytnou k novému vyšetření.

Jestliže se i v našich podmínkách rozvine diagnostika založená na sekvenování nových generací, bude mít existence takové databáze ještě dalekosáhlejší význam.

O zodpovězení otázek v dotazníku Vás prosím nejpozději do konce října. Výsledky se dozvíte na letošní XV. celostátní konferenci DNA diagnostiky.

Předem Vám děkuji za vyjádření názoru.

Radim Brdička

Spinální muskulární atrofie - aktuální situace v diagnostice a terapii

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku paní profesorky Louise Simard, PhD., přednostky Ústavu biochemie a lékařské genetiky Lékařské fakulty Univerzity v Manitobě. Tématem vystoupení je spinální muskulární atrofie a aktuální situace v její diagnostice a terapii. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2011 od 14.00 v pravé malé posluchárně v budově ředitelství Fakultní nemocnice v Motole a děkanátu 2. lékařské fakulty UK (V Úvalu 84, Praha 5).

Přílohy: 

XX. biologické dny

Od úterý 25. do čtvrtka 27. října 2011 se v Plzni konají jubilejní XX. biologické dny, s hlavním tématem Kmenové buňky - od regenerativní medicíny k nádorové biologii. Otázce kmenových buněk v širokém kontextu regenerativní a nádorové biologie budou věnovány dva ústřední přednáškové bloky. Dalšími tématy jsou molekulární biologie nádorů a metody optické mikroskopie a jejich uplatnění v biologii. Více informací naleznete přímo na webových stránkách věnovaných této akci.

© 2007-2018, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.