slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Fellowship na European Human Genetics Conference 2017

Štítky:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., Vám nabízí možnost sponzorování účasti (registrační poplatek, ubytování a cestovné) na letošní European Human Genetics Conference, která se koná 27.-30. května v Kodani na základě tzv. National Fellowships ze strany ESHG. Díky této nabídce může SLG navrhnout jednoho účastníka z České republiky v souladu s níže uvedenými výběrovými kritérii.

Den vzácných onemocnění

Poslední den v únoru se již tradičně mezinárodně připomíná jako den vzácných onemocnění. Letos tedy tento den připadl na úterý 28. února 2017. Letošním motto "Výzkum nám dává naději" odkazuje na velký význam výzkumu právě pro pacienty se vzácnými onemocněními. Další informace naleznete například v tiskové zprávě České asociace pro vzácná onemocnění (viz příloha), na webu České asociace pro vzácná onemocnění (vzacna-onemocneni.cz) či Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění (nkcvo.cz).

Dodatkový protokol pro genetické testování

Společnost lékařské genetiky a genomy ČLS JEP, z. s., v současné době projednává možnost ratifikace Dodatkového protokolu pro genetické testování Rady Evropy č. 203 z 27. 11. 2008. Jde o dodatek k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, která byla v roce 2007 přijata státy Rady Evropy ve španělském Oviedu (proto je také známa pod názvem Oviedská konvence). Česká republika Úmluvu ratifikovala v roce 2001.

Den vzácných onemocnění v Brně

Poslední den v únoru se již několik let po světě připomíná jako Den vzácných onemocnění a při této příležitosti se pořádají různá setkání, happeningy, nebo odborné akce pro zvýšení povědomí o této problematice. Nejinak je tomu i letos a jedno takové setkání proběhne v Mendelově muzeu v Brně, konkrétně ve středu 1. března 2017. Více informací naleznete v přiložené pozvánce a programu.

Přílohy: 

Odmítnutí nových pravidel pro úhradu vyjmenovaných metod odbornosti 816

Vážené kolegyně a kolegové,

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP se od některých laboratoří, které jsou uvedeny v seznamu pracovišť odb. 816 a 208 před několika dny dozvěděla, že v nově předkládaných „Pravidlech pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky“ ze strany zdravotních pojišťoven (např. VZP nebo CPZP) se nyní objevily dříve nepožadované smluvní podmínky „Poskytovatel je povinen vykazovat s dále uvedeným výkonem vždy zároveň signální výkon VZP s výsledkem vyšetření. V případě nevykázání příslušného signálního výkonu VZP k příslušnému výkonu, nebude péče uhrazena; 94295 – (VZP) Výsledek vyšetření negativní; 94296 – (VZP) Výsledek vyšetření pozitivní“. Tato ustanovení rovněž nebyla předem konsultována s naší odbornou společností.

Pokračování textu v přiloženém PDF.

Ve druhé příloze jsou pak podmínky pro účtování vyjmenovaných výkonů.

50. výroční cytogenetická konference v Praze

Ve dnech 7.-8. září 2017 se v Praze-Dejvicích v hotelu DAP bude pod zášťitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., konat 50. jubilejní výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí. Další informace naleznete na webu pořádající agentury a v přiložené pozvánce.

Přihlášení je možné pomocí online formuláře.

Přílohy: 

Termíny atestací v roce 2017

V roce 2017 jsou vypsány tyto termíny atestací:

Klinická genetika (pro nelékaře):

  • 31. května 2017
  • 5. prosince 2017

Oba termíny zajišťuje Katedra genetiky IPVZ a místem konání bude Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Lékařská genetika (pro lékaře):

  • 25. května 2017 - 3. lékařská fakulta UK v Praze a místem konání bude Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha 4
  • 7. prosince 2017 - 1. lékařská fakulta UK v Praze

Etické aspekty editování genomu

Díky nedávným pokrokům v metodách úpravy genomu, jako je např. metoda CRISPR-Cas9, vyvstává řada dalších otázek a etických problémů ohledně dalšího využívání a rozvoje těchto technik. Nuffieldská komise pro bioetiku nedávno zpracovala zajímavé review. Kromě podrobné verze (136 stran) je k dispozici i kratší souhrn (18 stran).

Plánované kurzy IPVZ na 1. pololetí 2017

Na rok 2017 chystá IPVZ v rámci specializačního vzdělávání zatím tyto kurzy:

17. celostátní konference fetální medicíny

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovoluji si Vás informovat o programu tradiční 17. celostátní konference fetální medicíny v kongresovém centru nemocnice Na Homolce v Praze, v pátek 20. ledna 2017. Tato konference, jako již obvykle, dává impulzy k dalšímu směrování našeho oboru a účastní se jí většina těch, kdo ve fetální medicíně něco znamenají.

Z pohledu genetiky stojí za zmínku, že za poslední rok došlo k dalším velkým změnám v neinvazivním prenatálním testování. Tato technologie se rychle stává dostupnější i pro Vaše pacientky a mění postupy ve screeningu aneuploidií.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.