doporučení

Validace doporučení ESHG ke genetickému laboratornímu vyšetření u asymptomatických nezletilých osob

Štítky:

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP se tímto přihlašuje k dále uvedeným principům European Society of Human Genetics (European Journal of Human Genetics 2009; 17, 720 – 721) a doplnila je o konkrétní opatření relevantní pro diagnostickou praxi v České republice.

Níže uvedená ustanovení jsou obecné povahy, přičemž v konkrétní diagnostické praxi je nezbytné postupovat v souladu s ustanoveními zákona 372/2011 Sb. a 373/2011 Sb., v aktuálním znění.

Celý text naleznete v první příloze.

Doporučení o laboratorním screeningu VVV v I. a II. trimestru

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP (sekce imunoanalytických metod), Společnost lékařské genetiky ČLS JEP a Referenční laboratoř MZ ČR pro klinickou biochemii vydali společné Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství.

Toto doporučení vyšlo v časopise Klinická biochemie a metabolismus:
Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 1, p. 27-30

Doporučení k preimplantačnímu genetickému laboratornímu vyšetření

Štítky:

V příloze naleznete doporučený postup SLG ČLS JEP číslo 4: Doporučení k preimplantačnímu genetickému laboratornímu vyšetření

Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Štítky:

V příloze naleznete doporučený postup SLG ČLS JEP číslo 3: Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice.

Testování polymorfismů MTHFR

Věc: Validace mezinárodních doporučení American College of Medical Genetics ze strany naší odborné společnosti ohledně vyšetření variant v genu MTHFR u trombofilních stavů:

Polymorfismy genu MTHFR by neměly být rutinně vyšetřovány u trombofilních stavů.

Indikace genetických vyšetření

Štítky:

V příloze naleznete doporučený postup Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP pro indikaci genetických vyšetření.

Tento doporučený postup vyšel také v časopise Aktuální gynekologie a porodnictví: Šantavý J, Stejskal D, Loucký J, Šubrt I, Všetička J, Gregor V, Macek M jr. Indikace genetických laboratorních vyšetření lidského zárodečného genomu. Actual Gyn. 2014;6:23-25

Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad

Štítky:

Přiložený dokument obsahuje doporučený postup k Provádění všeobecného prenatálního screeningu vrozených vývojových vad.

Tento postup navazuje na snahu o vytvoření Metodického návodu k zajištění a provádění všeobecného těhotenského screeningu vrozených vývojových vad v ČR, který byl projednáván v minulých letech za účasti zástupců odborných společností genetických, gynekologických i biochemických.

Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP vydává v souvislosti s přijetím zákonů 373/2011Sb. o specifických zdravotních službách a 372/2011 Sb. o zdravotních službách aktualizaci Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření.

Aktualizovaná verze doporučení byla schválena výborem SLG dne 22. 5. 2013

Doporučení výboru SLG k nepodkročitelným minimům cytogenetických vyšetření

Výbor SLG zastává názor, že pro cytogenetické laboratoře akreditující podle evropských norem jsou závazná evropská guidelines, což jsou standardy schválené Evropskou cytogenetickou společností (ECA – European Cytogenetics Association) a Evropskou genetickou společností (ESHG - European Society of Human Genetics). V těchto standardech jsou definovány minimální počty metafází, které je nutné analyzovat, pro správné určení karyotypu vyšetřovaných buněk z různých typů tkání.

© 2007-2019, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.