Spolupráce

Domácí

Česká lékařské společnost Jana Evangelisty Purkyně

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Společnost lékařské genetiky je její organizační složkou.

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Česká hematologická společnost (ČHS) ČLS JEP byla založena v roce 1951.

Klinická hematologie je klinicko-laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných orgánů a jejich chorobami nebo syndromy.

Cílem oboru je zajištění a rozvoj diagnostiky a komplexní péče o nemocné s krevními chorobami na úrovni současného stavu poznání v rámci sítě specializovaných a vysoce specializovaných hematologických pracovišť.

Česká spolčenost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

www.csth.cz

Onkogenetická pracovní skupina

Onkogenetická pracovní skupina vznikla pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP v roce 2006. Pracovní skupina je zaměřena na genetické testování onkologických pacientů.

Česká společnost genetických laborantů a sester

Zatímco Společnost lékařské genetiky ČLS JEP sdružuje převážně lékaře a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky v genetice (ale nikoliv výlučně), tzv. "SZP", například zdravotní sestry pracující v genetických ambulancích, laborantky a laboranti se organizují v samostatné České společnosti genetických laborantů a sester. Obě společnosti ČSGLS a SLG spolu spolupracují například při přípravě a pořádání některých odborných akcí.

Genetická společnost Gregora Mendla

Dobrovolné sdružení (nově spolek) pracovníků zabývajících se genetikou, a to jak profesionálně, tak soukromě z vlastního zájmu. Cílem GSGM je sdružovat genetické pracovníky a zájemce o genetiku, zprostředkovávat odbornou komunikaci mezi nimi navzájem i se zahraničními genetiky, zajišťovat jejich informovanost o nejnovějších směrech a poznatcích v oboru genetiky, vytvářet podmínky pro prezentaci jejich vědeckovýzkumné práce v oboru genetiky a podílet se na koncepční, poradenské, prognostické a jiné činnosti v tomto oboru.

www.gsgm.cz

Zahraniční

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky

Krátce po vyhlášení čeko-slovenské federace 28. října 1969 byla zaregistrována Slovenská lekárska spoločnosť (SLS). Ta společně s Českou lékařskou společností JEP tvořili Československou lékařskou společnost JEP. Odborné společnosti na Slovensku se stali organizačními složkami právě Slovenské lekárské spoločnosti. Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky již od začátku svého působení úzce spolupracovala s českou Společností lékařské genetiky a tato spolupráce pokračuje i dnes.

European Society of Human Genetics

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP úzce spolupracuje také s Evropskou společností pro lidskou genetiku.

© 2007-2020, Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., všechna práva vyhrazena
Systém pro správu obsahu Drupal. Vzhled odvozen z tématu Danland.